Populära sökningar

Fabege lanserar grönt MTN-program

Genom att etablera ett MTN-program med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö lanserar Fabege en ny grön finansieringsmöjlighet om 2 000 Mkr.

Efterfrågan på gröna obligationer för att finansiera miljöriktiga och hållbara tillgångar ökar. Genom att utveckla och integrera motsvarande villkor i sitt MTN-program kan Fabege erbjuda investerare att delta i finansiering av utvalda hållbara fastigheter via obligationer Fabege emitterar under programmet.

Fabege har tillsammans med Handelsbanken och MSA arbetat fram en ny finansieringsprodukt genom att etablera ett grönt MTN-program, där särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö är integrerade i MTN-programmet. Samtliga obligationer under programmet kommer därmed att vara gröna obligationer. För att säkerställa att programmet uppfyller de högt ställda hållbarhetskraven har det oberoende analysinstitutet Sustainalytics granskat de gröna villkoren i MTN programmet. Avsikten är att notera emitterade obligationer under programmet på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. Återförsäljare för programmet är Handelsbanken och Swedbank.

Fabege driver ett ambitiöst hållbarhetsarbete som inkluderar alla delar av verksamheten. Fabege vill även arbeta aktivt för en alltmer ansvarskännande kapitalmarknad. Fabeges ambition är att den gröna finansieringen ska öka i samma takt som fastighetsbeståndet miljöcertifieras. Målsättningen är att samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade 2018.

- Vi är mycket glada att vi på detta sätt kan fortsätta vår ambition att finansiera oss grönt samtidigt som vi går i bräschen för att utveckla marknaden för grön finansiering. Det stämmer bra överens med vårt framgångsrika hållbarhetsarbete, kommenterar Åsa Bergström, vVD och Ekonomi-och finanschef för Fabege.

Transaktion väntas ske tidigast under andra kvartalet 2016. Innan så sker kommer opinionen från Sustainalytics och en engelsk översättning och sammanfattning av de gröna villkoren i MTN-programmet att publiceras på Fabeges webbsida; fabege.se/grontmtn

Fabege AB (publ)

22 apr 2016 07:50

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Åsa Lind, finanschef, tel 08-555 148 08, 0733-87 18 08

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)