Populära sökningar

Fabeges årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Den svenska versionen av Fabege ABs årsredovisning för 2015 är tillgänglig via bolagets webbplats, www.fabege.se, från och med måndagen den 29 februari 2016, kl 15.00.

Den engelska versionen av årsredovisningen publiceras den 8 april 2016.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 40,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

29 feb 2016 15:00