Populära sökningar

Ökande hyrestillväxt och stigande värden

Periodens resultat efter skatt ökade till 4 346 Mkr (2 054), motsvarande 26:28 kr per aktie (12:42). Periodens resultat före skatt ökade till 5 166 Mkr (2 637). Hyresintäkterna uppgick till 1 573 Mkr (1 493) och driftsöverskottet uppgick till 1 125 Mkr (1 080).  I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med cirka 9 procent och driftsöverskottet ökade med cirka 10 procent. Det genomsnittliga avkastningskravet minskade under perioden och uppgick till 4,70 procent (4,94 vid årsskiftet).

Successivt under året har effekten av nyuthyrningar och omförhandlingar på bra nivåer fått ett större genomslag vid värderingarna.

Alla tre delar av affärsmodellen bidrog positivt till resultatet. Förvaltning genererade ett driftsöverskott om 1 044 Mkr (1 035) motsvarande 73 procents överskottsgrad (73). Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (92). Förvaltningsresultatet uppgick till 663 Mkr (515). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 312 Mkr (1 631).

Förädling genererade ett driftsöverskott om 81 Mkr (45) motsvarande 56 procents överskottsgrad (58). Förvaltningsresultatet uppgick till -26 Mkr (1). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 166 Mkr (339).

Transaktion skapade genom fastighetsförsäljningarna under perioden realiserade värdeförändringar om 182 Mkr (4).

- De goda förutsättningarna med stigande hyresnivåer, sjunkande avkastningskrav och fortsatt mycket låga räntenivåer består och vi ser fortsatt stark efterfrågan och stigande fastighetsvärden på kvalitet vilket också avspeglas i periodens resultat, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 klockan 08:02 CET.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 44,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.


20 okt 2016 08:02

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)