Populära sökningar

Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 29 mars 2017

Vid Fabege AB:s årsstämma den 29 mars 2017 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2016 med 4:00 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 31 mars 2017. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 5 april 2017.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anette Asklin ,Anna Engebretsen , Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Erik Paulsson, Mats Qviberg samt nyval av Jan Litborn. Till styrelseordförande omvaldes Erik Paulsson.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 2 350 000 kr att fördelas enligt följande: 800 000 kr till styrelsens ordförande, 200 000 kr till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget, samt 150 000 kr för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 70 000 kr till ordföranden och 40 000 kr vardera till två ledamöter. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2018 årsstämma ska ske enligt valberedningens förslag, det vill säga att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2018 och att representanter för de fyra största aktieägarna erbjuds plats.

Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

29 mar 2017 17:15

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)