Populära sökningar

Bokslutskommuniké januari – december 2016

  • Hyresintäkterna ökade till 2 105 Mkr (1 998) främst till följd av att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 10 (3) procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 1 507 Mkr (1 429). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 12 procent. Överskottsgraden uppgick till 72 procent (72).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 471 Mkr (688). Justerat för resultatandelar i intressebolag som huvudsakligen består av jämförelsestörande poster uppgick förvaltningsresultatet till 895 Mkr (782).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 8 105 Mkr (3 273) och på räntederivat till 99 Mkr(262).
  • Årets resultat före skatt uppgick till 8 680 Mkr (4 233). Årets resultat efter skatt uppgick till 7107 Mkr (3 232), motsvarande 42:97 kr per aktie (19:54).
  • Nettouthyrningen uppgick till 127 Mkr (74). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 23 procent.
  • Soliditeten uppgick till 46 procent (39) och belåningsgraden uppgick till 46 procent (52).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4:00 kr per aktie (3:50).

- 2016 präglades av goda marknadsförutsättningar i kombination med en stark operativ leverans och därmed stora värdeökningar. Våra försäljningar på mycket goda nivåer ger utrymme för fortsatta projektinvesteringar och nya förvärv som kommer bidra till att öka den framtida potentialen, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den2 februari 2016 kl. 12:00 CET.


Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

2 feb 2017 12:00

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Ladda ner Hela rapporten (PDF) (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)