Populära sökningar

Delårsrapport januari – september 2017

 • Hyresintäkterna ökade till 1 688 Mkr (1 573) främst till följd av att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 8,5 procent (9).
 • Driftsöverskottet ökade till 1 230 Mkr (1 125). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 11,5 procent. Överskottsgraden uppgick till 73 procent (72).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 713 Mkr (637).
 • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4 452 Mkr (4 660) och på räntederivat till 227 Mkr(-131).
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 5 389 Mkr (5 166).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 202 Mkr (4 346), motsvarande 25:40 kr per aktie (26:28).
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 190 Mkr (87).
 • Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 27 procent.
 • Soliditeten uppgick till 47 procent (46).
 • Belåningsgraden uppgick till 44 procent (46).

  * Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–september 2016 och för balansposter per 31 december 2016.

Fortsatt stark marknad

- Flera stora projektuthyrningar under perioden innebär fler projektstarter och fortsatt värdeskapande. Samtidigt stärks kassaflödet i förvaltningsportföljen genom nyuthyrningar och omförhandlingar på allt högre hyresnivåer, kommenterar Christian Hermelin, VD.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80


Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 08:00 CET

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

19 okt 2017 08:00