Populära sökningar

Fabege fördubblar resultatet

Fabege resultat efter skatt för helåret 2016 uppgick till 7 107 Mkr (3 232), en ökning med nära 120 procent. Det goda resultatet beror till stor del på mycket goda marknadsförutsättningar med stigande hyresnivåer, stigande fastighetsvärden och fortsatt låga räntekostnader. 

Hyresintäkterna ökade till 2 105 Mkr (1 998), främst tack vare att färdigställda projektfastigheter börjat generera intäkter. Fabege genomförde även många omförhandlingar under året och höjde hyrorna med 23 procent i förhållande till tidigare hyresavtal, som vanligen tecknades för cirka tre år sedan. Nettouthyrningen uppgick till 127 Mkr (74). Större nyuthyrningar under året gjordes bland annat till Migrationsverket som samlar sin verksamhet i Sundbyberg, till 3 vars nya kontor kommer att utgöra ett landmärke i nya Söderstaden och till Ambea som flyttar till Arenastaden och blir granne med Siemens och H&M.

-Marknadsförutsättningarna ser fortsatt positiva ut. Jag tror på fortsatt stigande hyresnivåer och en positiv utveckling av fastighetsvärdena om än inte i samma takt som vi sett under året som gått. Färdigställda projekt kommer under året bidra till förbättrat kassaflöde. Vi har en stor potential i våra byggrätter och vi är väl positionerade för att tillvarata kommande affärsmöjligheter, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabeges resultat efter skatt motsvarar 42:97 kr per aktie (19:54). Substanstillväxten, EPRA NAV ökade till 163 kr per aktie.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017 kl. 12:02 CET.

2 feb 2017 12:02

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, tel: 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)