Populära sökningar

Bokslutskommuniké 2017

Ökade hyresintäkter och rekordhög nettouthyrning

  • Hyresintäkterna ökade till 2 280 Mkr (2 105). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med 9,5 procent.
  • Driftsöverskottet ökade med 11,5 procent till 1 680 Mkr (1 507).
  • Överskottsgraden uppgick till 74 procent (72).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 992 Mkr (471).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 6 095 Mkr (8 105)
  • Nettouthyrning uppgick till 244 Mkr (127)
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 5 632 Mkr (7 107), motsvarande 34:05 kr per aktie (42:97).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4:50 kr/aktie (4:00 kr/aktie)

”Förvaltningsresultatet ökade men lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen innebar att resultatet minskade i jämförelse med 2016 då sjunkande avkastningskrav bidrog till mycket höga värdeförändringar i fastighetsportföljen. Årets resultat utmärker dock på sig på flera punkter. Nettouthyrning på 244 Mkr och överskottsgraden på 74 procent är de högsta i vår historia. Avkastning på projekt landade på hela 72 procent och vi initierade flera nya stora projekt, vilket innebär att värdetillväxten kommer att fortsätta under kommande år”, kommenterar Christian Hermelin, VD

Marknadsutsikter
”Nu är vi inne i 2018 och marknadsförutsättningarna är alltjämt väldigt goda och så länge konjunkturen är god, som den bedöms vara under 2018, så ser jag framför mig ett nytt starkt år med fortsatt mycket hög nettouthyrning, stigande intäkter och sjunkande snittränta samt en och annan spännande affär. Genom att ha höga ambitioner och sträva efter att ständigt blir bättre står Fabege starkare än någonsin”, säger Christian Hermelin, VD

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018 kl. 12:00 CET.

Presentation av rapporten
I dag kl 14.00 presenterar Christian Hermelin, VD och Åsa Bergström, CFO rapporten på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen går att följa via webbsändning. En engelsk telefonkonferens kommer också hållas 15:30. Följ den via webbsändning eller telefon: +44 20300 89803, +1 8557532236, +46 8566 42690

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

5 feb 2018 12:00