Populära sökningar

Förändring av företagsledningens innehav av aktier i Fabege AB

Fabeges ledning har tillsammans via en delägd aktiesparklubb ett gemensamt aktieinnehav i Fabege AB. Aktiesparklubben äger totalt 400 000 aktier varav ledningens andel utgörs av 280 000 aktier. I enlighet med aktieklubbens stadgar har delägarskapet nu upplösts och aktierna avyttrats.

Därutöver fattades vid årsstämman 2018 beslut om ett utökat incitamentsprogram för ledningen som syftar till att successivt öka ledningens innehav av aktier i bolaget. Detta sker genom ett åtagande att återinvestera del av utbetald bonus i aktier vilket kommer att få effekt första gången efter avslutat räkenskapsår 2018.

Fabege AB (publ)

23 maj 2018 18:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)