Populära sökningar

Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 2 april 2019

Vid Fabege AB:s årsstämma den 2 april 2019 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2018 med 2:65 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 4 april 2019. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 9 april 2019.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anette Asklin , Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Per-Ingemar Persson och Mats Qviberg. Jan Litborn omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 2 100 000 kr att fördelas enligt följande:
550 000 kr till styrelsens ordförande, 240 000 kr till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget,
150 000 kr för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 70 000 kr till ordföranden och 40 000 kr vardera till två ledamöter samt 200000 kr som ersättning för arbete i styrelsens ersättningsutskott, att fördelas med 100000 kr till ordföranden och 50000 kr vardera till två ledamöter. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2020 årsstämma ska ske enligt valberedningens förslag, det vill säga att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2020 och att representanter för de fyra största aktieägarna erbjuds plats.

Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Fabege AB (publ)

2 apr 2019 17:00

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25 
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)