Populära sökningar

Bokslutskommuniké 2018

Driftsöverskott och förvaltningsresultat i topp

  • Hyresintäkterna ökade till 2 517 Mkr (2 280). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 10 procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 1 875 Mkr (1 680). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 13 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 74 procent (74).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent till 1 246 Mkr (992).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 7 838 Mkr (6 095).
  • Nettouthyrning uppgick till 159 Mkr (244).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 7 699 Mkr (5 632), motsvarande 23:28 kr per aktie (17:03).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2:65 kr/aktie (2:25 kr/aktie)

-” Förutsättningarna på Stockholms kontorsmarknad är alltjämt goda med låga vakanser, hög efterfrågan och därmed stigande hyresnivåer, vilket talar för att vi kommer se fortsatt hyrestillväxt. Driftsöverskottet är Fabeges högsta någonsin. Det gäller också förvaltningsresultatet som ökade med drygt 25 procent i jämförelse med föregående år. Det är glädjande att se att de senaste årens projektinvesteringar nu bidrar till allt starkare kassaflöden. Fortsatt positiva omförhandlingar och färdigställda projekt kommer också under de närmaste åren att ge ökade hyresintäkter i vår portfölj”, kommenterar Christian Hermelin, VD

Marknadsutsikter
-”Stockholmsmarknaden är stark och Fabege är väl rustat för att tillvarata de möjligheter som finns och för att hantera eventuella utmaningar. Även om en konjunkturavmattning kommer allt närmare så ser vi att Stockholm kommer att fortsätta växa under överskådlig tid. Det ger oss gynnsamma förutsättningar att fortsätta vår tillväxt. Våra attraktiva byggrätter i bra lägen ger oss möjlighet till fortsatt framgångsrik och värdeskapande projektutveckling. Med Flemingsberg i portföljen kommer vi kunna erbjuda våra kunder attraktiva lägen både på norra och södra sidan av Stockholm – något som jag är övertygad om kommer att bli mer efterfrågat i framtiden”, säger Christian Hermelin, VD

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten
I dag kl 14.00 presenterar Christian Hermelin, VD och Åsa Bergström, CFO rapporten på Operaterrassen i Stockholm. Anmälan sker via länken. Presentationen går också att följa via webbsändning.
En engelsk telefonkonferens kommer hållas klockan 15:30. Följ den via webbsändning eller via följande telefonnummer:
UK: +44 33330090 34
US: +1 64672249 03
Sve +46 8 50 55 83 53

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019 kl. 12:00 CET.

Denna information är även sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2019 klockan 12:00 CET.


Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

5 feb 2019 12:00