Populära sökningar

Fabege och SEI i ny satsning för FN:s globala mål

Nu går startskottet som ska inspirera och utmana fastighetsbranschen till en än mer hållbar samhällsomvandling. Stockholm Environment Institute, som är ett internationellt och oberoende forsknings- och policyinstitut, startar nu tillsammans med Fabege ett spännande samarbete för att bidra till att skapa en hållbar och samhällsnyttig, stads- och regionutveckling i Stockholm till år 2050, i linje med FN:s globala mål under Agenda 2030.

Urbanisering är en stark global trend. I dag bor och arbetar över hälften av världens befolkning i städer, och inom några decennier beräknas 70 procent av alla människor vara stadsbor. Sverige är ett av de länder där denna utveckling går allra snabbast.

Ökad klimatpåverkan, geopolitiska förändringar, utmaningar inom EU och andra omvärldsfaktorer leder till att det nu råder en ökande osäkerhet om hur framtiden kommer att utvecklas – såväl globalt som i vår del av världen. Det finns därför ett ökat behov av metoder för att analysera hur vi på bästa sätt kan säkerställa en god samhällsutveckling.

− Vi lever i en spännande men utmanande tid. Det är nu extremt viktigt att vi gör smarta vägval och samverkar med politiker och näringsliv. Samarbetet med Fabege hoppas vi ska leda till att rätt åtgärder vidtas inom fastighetsbranschen för att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsnytta, säger Katarina Axelsson, projektledare och forskare vid Stockholm Environment Institute.

Givet osäkerheter om den globala utvecklingen, påverkan av klimatförändringar och andra omvärldsfaktorer, hur kan fastighetsbranchen tillsammans med andra aktörer de kommande tre decennierna bidra till en hållbar och samhällsnyttig stads- och regionutveckling i Stockholm till år 2050? Den 19 mars på Friends Arena kommer SEI och Fabege utifrån explorativ scenariometodik och gruppdiskussioner utforska hur lokalpolitiker, näringsliv och intresseorganisationer tillsammans kan:

  • medverka till en hållbar stads- och regionsutveckling
  • bidra till en hållbar samhällsomvandling och FN:s 17 globala hållbarhetsmål
  • vara en drivkraft för förändring, snarare än att endast svara på samhällsförändringar.

Städer står i dag för en växande miljöbelastning. Samtidigt rymmer staden unika möjligheter genom att man på en liten geografisk yta samlar arbetsplatser, bostäder och upplevelser och samtidigt låter människor utvecklas och realisera en mångfald av värden: miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella.

−Vi på Fabege har en fantastisk möjlighet att påverka utvecklingen i rätt riktning tack vare vårt sätt att arbeta med att utveckla både nya och befintliga stadsdelar i Stockholm. Vi ser att det finns helt nya förutsättningar idag och att teknikutvecklingen går fort framåt. Tack vare samarbetet med SEI och att vi nu gemensamt tar ett holistiskt angreppsätt och samlar kunskap från olika samhällsaktörer, beteendevetare, forskare, politiker, vår egen styrelse och miljöexperter hoppas vi hitta helt nya lösningar och angreppsätt för ett bättre Stockholm, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Syftet med workshopen är att analysera samspelet mellan Fabege och det omgivande samhället, kartlägga utmaningar och tydliggöra fastighetsbranschens unika roll i omställningen till ett hållbart samhälle. I workshopen kommer explorativ scenariometodik användas för att analysera alternativa utvecklingsvägar för Stockholmsregionen och hur Fabege kan bidra, med Agenda 2030 och Parisavtalet som utgångspunkt.

Målsättningen med detta unika samarbete är att förstå hur Fabege, fastighetsbranschen, lokalpolitiker, näringsliv och intresseorganisationer aktivt kan bidra till en hållbar samhällsutveckling med hänsyn tagen till olika framtidsscenarier.

Fabege AB (publ)

Om Fabeges hållbarhetsarbete:
Energieffektivisering och val av material med minskad klimatpåverkan är en del av Fabeges hållbarhetsarbete där utvecklingen har gått snabbt framåt under det senaste decenniet. De senaste åren har därför Fabege breddat ambitionerna till att nu omfatta hela stadsdelar och att där skapa även socialt hållbara och levande platser där människor är trygga, har tillgång till ett stort serviceutbud och en hög livskvalitet. Attraktiva platser med gröna upplevelsebaserade gatumiljöer, takparker, smarta logistiklösningar och hållbara färdsätt. Det är i det dagliga livet mellan husen som de stora sociala vinsterna kan uppnås.

18 mar 2019 12:00

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Mia Häggström, Hållbarhetschef Fabege, tfn 08-555 148 54 alt 073-387 18 54

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)