Populära sökningar

Fabege säljer Trängkåren 7, Marieberg, till Areim

Fastigheten är ett landmärke i Stockholm, ofta refererat till som Tidningshuset eller DN-skrapan. Fastighetsförsäljningen görs genom bolagsförsäljning till ett underliggande fastighetsvärde om 3 545 Mkr efter avdrag för latent skatt. Tillträde sker den 23 januari 2020.

Transaktionen medför en orealiserad värdeförändring om 36 Mkr vilken kommer att redovisas i fjärde kvartalet. Transaktionen medför också en upplösning av uppskjuten skatt om 359 Mkr. Sammantaget innebär det en vinst om 395 Mkr efter skatt. På fastigheten pågår därutöver ett arbete med framtagande av ny detaljplan. Vid lagakraftvunnen detaljplan ska Fabege ha rätt till en tilläggsköpeskilling. Denna beräknas kunna uppgå till maximalt 100 Mkr och kommer att redovisas i samband med att den faller ut.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 77000 kvm varav 56500 kvm kontor och resterande del garage. Byggnaden är i stort sett fullt uthyrd och inrymmer bland annat Bonnier News, inklusive Dagens Nyheter, Dagens Industri och Expressens redaktioner och kontor. I övrigt finns ett stort antal andra kontorshyresgäster, en publik lunchrestaurang, lager, gym/simhall och garage. Fastigheten är certifierad enligt Breeam-in-use, nivå very good.

Fastigheten har varit i Fabeges ägo sedan 2007 då den förvärvades från Niam. Vid den tidpunkten var Bonnierkoncernen den helt dominerande hyresgästen. Sedan dess har en långsiktigt värdeskapande utveckling pågått och värdet har mer än fördubblats.

I Fabeges portfölj utgör fastigheten en solitär utanför våra mest prioriterade delmarknader. I den framtida utvecklingen finns synergier vid nyttjandet av kommande byggrätter för den fastighetsägare som äger både Trängkåren 7 och grannfastigheten (Swecohuset). Areim som äger grannfastigheten är därmed en naturlig köpare.

  • Trängkåren har tillfört mycket värde till Fabege under innehavstiden, men potentialen framåt är begränsad för oss. I det kortare perspektivet medför affären en starkare balansräkning och stärkta nyckeltal. I det längre perspektivet frigörs utrymme för framtida planerad och värdeskapande projektutveckling i våra prioriterade områden, kommenterar Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

29 nov 2019 14:30

För ytterligare information


Stefan Dahlbo, VD och koncernchef, tel 08-555 148 10, 070-353 18 88
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 070-239 34 81
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 14.30 CET.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.