Populära sökningar

Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 2 april 2020

Vid Fabeges AB:s årsstämma den 2 april 2020 fastställde årsstämman styrelsens förslag till utdelning för år 2019 på 3:20 kronor per aktie att utbetalas vid två tillfällen om vardera 1:60 kr per aktie. Beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 6 april 2020 respektive den 6 oktober 2020 vilket innebär att utbetalning beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB ske den 9 april 2020 respektive den 9 oktober 2020.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anette Asklin, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Per-Ingemar Persson och Mats Qviberg samt nyval av Emma Henriksson. Jan Litborn omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Vidare beslöt årsstämman att styrelsearvode utgår om totalt 2 100000 kr att fördelas enligt följande: 550000 kr till styrelsens ordförande, 240000 kr till övriga fem ledamöter, 200000 kr som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 100000 kr till ordföranden och 50000 kr vardera till två ledamöter samt 150000 kr som ersättning för arbete i styrelsens ersättningsutskott, att fördelas med 70000 kr till ordföranden och 40000 kr vardera till två ledamöter. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2021 årsstämma ska ske enligt valberedningens förslag, det vill säga att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2021 och att representanter för de fyra största aktieägarna erbjuds plats.

Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier

Fabege AB (publ)

2 apr 2020 16:30

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD, 08-555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)