Populära sökningar

Bokslutskommuniké 2019

2019 blev ett år med fortsatt hyrestillväxt, ett rekordstarkt förvaltningsresultat, sjunkande avkastningskrav och ökade fastighetsvärden. Året avslutades starkt med en nettouthyrning på 55 Mkr i fjärde kvartalet efter större uthyrningar till TietoEvry och Arbetsmiljöverket.

  • Hyresintäkterna ökade till 2 856 Mkr (2 517). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 14 procent (10).
  • Driftsöverskottet ökade till 2 144 Mkr (1 875). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 16 procent (13)
  • Överskottsgraden uppgick till 75 procent (74).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent till 1 532 Mkr (1 246).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 5 743 Mkr (7 838).
  • Nettouthyrning fjärde kvartalet uppgick till 55 mkr (7). För helåret uppgick nettouthyrning till -37 Mkr (159).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 6 006 Mkr (7 699), motsvarande 18:16 kr per aktie (23:28).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3:20 kr per aktie (2:65) att utbetalas vid två tillfällen i april respektive oktober om vardera 1:60 kr per aktie.


-”Sammantaget var 2019 ännu ett bra år för Fabege. Vårt förvaltningsresultat ökade med hela 23 procent och vårt långsiktiga substansvärde (EPRA NAV) med 16 procent till 145 kronor per aktie. Vi ser en fortsatt stark hyresmarknad och tror att genomsnittshyrorna i Stockholm kommer fortsätta upp. Vi ser också en fortsatt stark efterfrågan från såväl svenska som internationella intressen för förvärv av fastigheter i Stockholm. Jag är övertygad att vi kommer se transaktioner på, för sina områden, nya rekordnivåer. Vihar en starkbalansräkning som är viktig föratt genomföra och ta tillvara möjligheterna i vårt befintliga bestånd och i de projekt vi arbetar med ochatt, om möjligheten ges, även se på kompletterande förvärv samt, inte minst, klara eventuella svängningar på marknaden”, säger Stefan Dahlbo VD

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten
I dag kl 14.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD och Åsa Bergström, CFO rapporten på Operaterrassen i Stockholm. Anmälan sker via länken. Presentationen går också att följa via webbsändning. En engelsk telefonkonferens kommer hållas klockan 11:00. Följ den via webbsändning eller via följande telefonnummer: UK: +44333 300 9034, US: + 1833526 8395, SE: + 46 8566427 06

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Dahlbo, VD, Fabege, +46 (0) 8 555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, +46 (0) 8 555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se


Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 kl. 12:00 CET.

Denna information är även sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2020 klockan 12:00 CET.


Fabege är fastighetsbolaget med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och håll-bara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service – tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

5 feb 2020 12:00