Populära sökningar

Delårsrapport januari-mars 2020

Ett kvartal med två tydliga halvlekar

Året började med nya rekordnivåer på hyror, fastighetspriser och avkastningskrav. Under den andra halvan av kvartalet flög dock den svarta svanen covid-19 in och förmörkade världen. Trots allt kan Fabege lägga ett starkt första kvartal läggas till handlingarna.

  • Hyresintäkterna minskade till 711 Mkr (718). Minskningen berodde på fastighetsförsäljningar. Iidentiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 6procent (19).
  • Driftsöverskottet ökade till 520 Mkr (509). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 9 procent (19).
  • Överskotts­graden uppgick till 73 procent (71).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 369 Mkr (366).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1854 Mkr (1324).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 574 Mkr (1 148), motsvarande 4:78 kr per aktie (3:47).
  • Nettouthyrningen uppgick till 15 Mkr (-107).
  • Soliditeten uppgick till 55 procent (52) och belåningsgraden uppgick till 32 procent (36).

”Självklart berörs vi av covid-19 pandemin och det som händer i samhällsekonomin, oavsett hur starka vi är. Vi är väl rustade för att, tillsammans med våra hyresgäster, ta oss igenom detta och att också kunna ta tillvara de möjligheter som en sådan här kris kan skapa. I dagens osäkra läge är jag tacksam att vi har långa och goda relationer till banker och övriga finansiärer. Vår strategi att sprida vår finansiering på så fler källor är en verklig styrka idag”, kommenterar Stefan Dahlbo VD.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten
I dag kl 09.00 håller Stefan Dahlbo, VD och Åsa Bergström, CFO en svensk telefonkonferens. Följ den via webbsändning eller via följande telefonnummer SE: 08566426 95 UK: +44333300 92 67 US: +1833823 058

En engelsk telefonkonferens kommer hållas klockan 11:00. Följ den via webbsändning eller via följande telefonnummer: UK: +44333300 90 35 US: +1833249 8403 SE: +46 8566427 06

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Dahlbo, VD, Fabege, +46 (0) 8 555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, +46 (0) 8 555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 07:30 CET.

Fabege är fastighetsbolaget med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och håll-bara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service – tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

21 apr 2020 07:30