Populära sökningar

Fabege står starkt i orolig tid

Det råder stor oro kring hur spridningen av Covid-19 påverkar verksamheter i allmänhet och därigenom Fabeges verksamhet och finansiella styrka. Fabege står idag starkt. Vi har under de senaste åren byggt upp en stark balansräkning och en finansiell styrka som kan möta även de svårare tider vi nu ser ut gå emot.

Fabeges soliditet ligger väl över 50 procent. Belåningsgraden uppgår, efter frånträdet av Trängkåren 7, till 34 procent. Samtidigt har vi tillgängliga faciliteter för att kunna hantera samtliga återstående förfall på kapitalmarknaden under 2020 och vi har inga återstående refinansieringar av banklån under resterande del av innevarande år. Vi bedömer att vi har en stark finansiell position, där vi även har kapacitet att ta tillvara eventuella möjligheter som kan uppstå i dagens marknadsläge.

Fabeges huvudsakliga hyresgäster utgörs av stora och medelstora företag på Stockholmsmarknaden. Vår exponering mot de branscher som hittills påverkas mest av nedstängningen av samhället utgör en begränsad del av det totala hyresflödet. Vi kommer inte vara immuna mot eventuella framtida betalningssvårigheter. Det fåtal förfrågningar om hyreslättnader vi fått hittills hanterar vi individuellt och den påverkan vi ser på vårt hyresflöde så här långt är liten.

Ingen vet idag hur länge den rådande situationen kvarstår och vilka följdeffekter den kan få. Vi känner oss trygga med att ha en stark balansräkning, många och solida hyresgäster och en bra organisation som är väl förberedd. Vi är också glada att vi idag har långa och goda relationer till bankerna och andra samarbetspartners.

Sedan ett par veckor arbetar vi systematiskt med att förbereda oss för att hantera påverkan på den löpande verksamheten, såväl i förvaltningen som i våra projekt. Genom till exempel hemarbete och skiftgång minskar vi risken för smittspridning både inom Fabege och mot omvärlden.

Styrelsens och verkställande direktörens förslag till årsstämman att utdelningen sker i två utbetalningar, april och oktober ligger fast.

18 mar 2020 15:30

För ytterligare information


Stefan Dahlbo, VD, 08-555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)