Populära sökningar

Bokslutskommuniké 2020

Trots årets olika utmaningar har vi lyckats leverera ett bra driftsöverskott, en stark överskottsgrad, värdetillväxt i portföljen och har en fortsatt väldigt stark finansiell ställning.  

  • Hyresintäkterna uppgick till 2 806 Mkr (2 856). Minskningen i jämförelse med förgående år berodde främst på försäljning av fastigheter. I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 5 procent (14).
  • Driftsöverskottet uppgick till 2 112 Mkr (2 144). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 6 procent (16).
  • Överskottsgraden uppgick till 75 procent (75).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 474 Mkr (1 532).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 764 Mkr (5 743).
  • Nettouthyrning fjärde kvartalet uppgick till -49 Mkr (55). För helåret uppgick nettouthyrning till −45 Mkr (−37).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 3 167 Mkr (6 006), motsvarande 9:65 kr per aktie (18:16).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3:60 kr per aktie (3:20) att utbetalas vid två tillfällen i april respektive oktober om vardera 1:80 kr per aktie.

- Våra projekt löper på och ett par förvärv har genomförts. Jag är övertygad om att vårt fokus på Stockholm och främst kontorsfastigheter är ett framgångsrecept för framtiden.Fabege har en stark finansiell ställning som gör att vi klarar oss bra, även i svåra tider, och förhoppningsvis kan ta vara på de möjligheter som kan skapas. Flera av våra nyckeltal är starkare i ingången av 2021 än de var 2020, säger Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten
I dag kl 14.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, CFO, rapporten. Följ presentationen via webbsändning eller via följande telefonnummer: Sve +46 8 566 42 707, UK: +44 33 330 092 70 eller US: +1 83 324 984 04.

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 15:30. Följ den via webbsändning eller via följande telefonnummer: Sve +46 8 566 427 03, UK: +44 33 330 092 74 eller US: +183 352 683 83.

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 kl. 12:00 CET.

Denna information är även sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2021 klockan 12:00 CET.

4 feb 2021 12:00

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 08-555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se

Ladda ner Hela rapporten (PDF) (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)