Populära sökningar

Fabege inleder återköp av egna aktier

Fabege AB (publ) inleder idag återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 25 mars 2021. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Syftet med återköpsprogrammet är bland annat att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Aktierna kommer att förvärvas på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet. Fabege äger 7577 355 aktier motsvarande 2,3 procent av antalet registrerade aktier före återköpsprogrammets start.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 kl. 13:30 CET.

3 maj 2021 13:30

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD, 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, 070-666 13 80, asa.bergstrom@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)