Populära sökningar

Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 9 april 2024

Vid Fabege AB:s årsstämma den 9 april 2024 fastställde årsstämman styrelsens förslag till utdelning för år 2023 på 1:80 kronor per aktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0:45 kr per aktie. Vidare beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 11 april 2024, 2 juli 2024, 4 oktober 2024 samt 8 januari 2025. Utbetalningar från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 16 april 2024, 5 juli 2024, 9 oktober 2024 samt 13 januari 2025.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anette Asklin, Mattias Johansson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Lennart Mauritzson samt nyval av Bent Oustad och Sofia Watt. Jan Litborn omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget KPMG AB till revisor med auktoriserade revisorn Mattias Johansson som huvudansvarig revisor.

Vidare beslöt årsstämman att styrelsearvode utgår om totalt 2 660 000 kr att fördelas enligt följande: 625 000 kr till styrelsens ordförande, 265 000 kr till övriga sex ledamöter, 260 000 kr som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 130 000 kr till ordföranden och 65 000 kr vardera till två ledamöter samt 185 000 kr som ersättning för arbete i styrelsens ersättningsutskott, att fördelas med 85 000 kr till ordföranden och 50 000 kr vardera till två ledamöter. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför årsstämma 2025 ska ske enligt valberedningens förslag, det vill säga att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2025 och att representanter för de fyra största aktieägarna erbjuds plats.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsrapporten godkändes.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Fabege AB (publ)

9 apr 2024 16:45

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)