Populära sökningar

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 kommer att hållas onsdagen den 29 mars 2023 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Westfield Mall of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15.

Kallelse

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 21 mars 2023, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 16.00 torsdagen den 23 mars 2023. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på något av följande sätt:

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt låta omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 23 mars 2023. För att detta ska kunna ske, måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan.

Poströstning
Fabeges styrelse har, med stöd av reglering i bolagsordningen, beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.fabege.se/årsstämma. Där finns också ytterligare information om röstningsförfarandet. Poströsten ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 23 mars 2023.

Vid poströstning gäller till viss del samma regler som vid personligt deltagande. Det innebär att aktieägaren dels måste vara registrerad i bolagets aktiebok, dels ha anmält sin avsikt att deltaga i stämman och att om aktierna är förvaltarregistrerade ha tillsett att aktierna är registrerade i eget namn, senast vid de respektive datum som anges ovan.

Vid poströstning får aktieägaren inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten i dess helhet ogiltig.

Vid poströstning genom ombud ska aktieägaren utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar insändas i samband med anmälan om poströstning.

Årsstämman kommer att sändas live och aktieägare kommer att kunna ställa frågor digitalt genom chattfunktion.

Ladda ner kallelsen

Fullmakter

Fullmaktsformulär Fabege årsstämma 29 mars 2023

Poströstningsformulär Fabege årsstämma 29 mars 2023

Dagordning

Förslag till dagordning >

Samtliga handlingar

Bilaga A - Förslag till ordförande och antal ledamöter

Bilaga B - Punkt 3 Upprattande av rostlängd

Bilaga C - Godkännande av dagordning

Bilaga D - Framläggande av årsredovisning

Bilaga E - Beslut om utdelning och avstämningsdag

Bilaga F - Redogörelse för Fabege ABs valberedningsarbete inför årsstämman 2023

Bilaga G - Förslag till styrelse och revisorsarvode

Bilaga H - Val av styrelse och styrelseordförande

Bilaga I - Förslag revisor

Bilaga J - Förslag till principer för utseende av valberedning

Bilaga K - Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga L - Revisorsyttrande -Ersättningar till ledande befattningshavare

Bilaga M - Ersättningsrapport 2022

Bilaga N - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Valberedning

Fabeges valberedning inför årsstämman 2023 > 

Har du en fråga?

Peter Kangert
IR-ansvarig
08-555 148 40
Peter.Kangert@fabege.se

Kontaktkort
Ändrad 1 mars 2023

Läs även

Tidigare årsstämmor

Årsstämman är Fabeges högsta beslutande organ. Här hittar du information om Fabeges tidigare årsstämmor.

Läs mer

Årsstämmans arbetsuppgifter

Fabeges högsta beslutande organ är årsstämman där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter.

Läs mer

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor.

Läs mer