Populära sökningar

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelse­ledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Fabeges årsstämma 2023 antog en instruktion för utseende av valberedningen. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av i första hand en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna. Sammankallande är den representant som företräder bolagets största aktieägare. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

I enlighet med årsstämmans beslut erbjöds de fyra största aktieägarna plats i Fabeges valberedning inför årsstämman 2024. Valberedningen kommer utgöras av följande ledamöter:

  • Göran Hellström, ordförande och representant för Backahill AB.
  • Haavard Rønning, representant för Geveran.
  • Johannes Wingborg, representant för Länsförsäkringar fondförvaltning.
  • Katarina Hammar, representant för Nordea fonder.

Valberedningen har nu utsetts baserat på ägandet per 31 augusti 2023 och representerar tillsammans cirka 35 procent av rösterna i Fabege.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via

  • e-post till ir@fabege.se eller
  • brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Öppna pressmeddelandet

Ändrad 9 januari 2024