Koncernledningens arbete Fabege - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Koncernledningens arbete

Verkställande direktören

Verkställande direktören är ansvarig för den operativa styrningen, har ansvaret för att sköta den löpande förvaltningen och leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer, anvisningar och beslut.

Utöver den ansvarsfördelning som gäller allmänt enligt Aktiebolagslagen reglerar instruktionen för VD bland annat följande:

 • Verkställande direktörens uppgift och skyldighet att tillse att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag.
 • Verkställande direktörens roll som föredragande på styrelsemötena.
 • Verkställande direktörens uppgift och skyldighet att fortlöpande tillse att nödvändig information inhämtas från varje bolag inom koncernen.
 • Verkställande direktörens uppgift och skyldighet att övervaka efterlevnaden av styrelsens beslut avseende mål, affärsidé, strategiska planer, etiska och andra riktlinjer samt vid behov föreslå styrelsen översyn av dessa.
 • Ärenden som alltid ska underställas styrelsen såsom större förvärv, försäljningar eller större investeringar i befintliga fastigheter.
 • Verkställande direktörens uppgift och skyldighet att tillse att Fabege iakttar de skyldigheter beträffande information mm som följer av Fabeges noteringsavtal med Stockholms Fondbörs.
  Arbetsordningen innehåller även en särskild rapporteringsinstruktion som reglerar innehåll och tider för rapportering till styrelsen.

Koncernledning

Koncernledningen består av åtta personer förutom VD:

 • Vice VD, Ekonomi- och finanschef
 • Vice VD, Affärsutvecklingschef (extern)
 • Chef Förvaltning
 • Chef HR
 • Chef Kommunikation
 • Chef Projekt och förädling
 • Chef Stads- och Fastighetsutveckling
 • Chef Teknisk drift

Operativa koncernledningsmöten hålls varje vecka. En gång i månaden hålls protokollförda beslutsmöten. Under mötena behandlas strategiska och operativa frågor som fastighetsaffärer, uthyrning, marknadsutveckling, organisation samt månads- och kvartalsuppföljning. Vid mötena deltar också VDs assistent.

Ändrad 5 januari 2021

Läs även

Koncernledning

Koncernledningen i Fabege består av nio personer inklusive verkställande direktör.

Läs mer

Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Hela styrelsen bereder frågan om fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslut om verkställande direktörens

Läs mer