Populära sökningar

Fabeges valberedning inför årsstämman 2023

Valberedningen kommer utgöras av följande ledamöter:

  • Göran Hellström, ordförande och representant för Backahill AB.
  • Suzanne Sandler, representant för Handelsbanken fonder.
  • Eva Gottfridsdotter Nilsson, representant för Länsförsäkringar fondförvaltning.
  • Andreas Hofmann, representant för familjen Qviberg.

Fabeges årsstämma 2022 antog en instruktion för utseende av valberedningen. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av i första hand en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna. Sammankallande är den representant som företräder bolagets största aktieägare. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Valberedningen har nu utsetts baserat på ägandet per 31 augusti 2022 och representerar tillsammans cirka 26 procent av rösterna i Fabege.

Valberedningen ska inför årsstämman 2023 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelse­ledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Årsstämman kommer att hållas i Solna den 29 mars 2023, klockan 15:00.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Fabege AB (publ)

 
22 sep 2022 08:00

För ytterligare information

Göran Hellström, valberedningens ordförande, 0706-62 86 79, goran.hellstrom@navet.se
Åsa Bergström, vVD samt ekonomi- och finanschef, 070-666 13 80, asa.bergstrom@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)