Populära sökningar

CERO - resvaneundersökning

Att skapa en mer hållbar stadsdel handlar inte bara om att bygga miljöcertifierade och energisnåla byggnader, många av de viktiga insatserna ligger också inom transportsektorn. CERO (Climate and Economic Research in Organizations) är ett koncept utvecklat för att hjälpa organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier att nå uppsatta klimatmål för resor. 

CERO är en metodik som vi jobbat efter i många år för att kunna utveckla det hållbara resandet till och från våra områden. Metodiken hjälper oss att kartlägga resvanor med hjälp av en omfattande resvaneundersökning vars resultat sedan används för att fortsätta utveckla kollektivtrafik och tjänster i respektive område med syfte att minska klimatavtrycket vid resor till och från våra fastigheter.

Läs mer om CERO här.

Arenastaden

I Arenastaden är hållbarhetsambitionerna höga för att skapa en attraktiv och långsiktigt hållbar stadsdel där människor trivs. Vårt långsiktiga mål är att halvera utsläppen från arbetspendling till och från Arenastaden till 2030. Sedan 2015 har vi därför tillsammans med företagen* i Arenastaden genomfört tre omfattande resvaneundersökningar (år 2015, 2019 och 2022) för att kartlägga och analysera hur områdets medarbetare reser till och från sin arbetsplats. Det resultatet ligger sedan till grund för den handlingsplan som tagits fram för att säkerställa att stadsdelen går i takt med de globala klimatmålen - halverade utsläpp av växthusgaser till 2030.

Vad innebär klimatmålets siffror?

Det globala klimatmålet för 2030 motsvarar 8 % CO2-reducering per år. Men vad innebär det i praktiken? Nedan finns några exempel på vilka resvaneändringar medarbetarna i Arenastaden skulle kunna göra för att minska CO2-utsläppen i Arenastaden med 1 %.

Exempel på 1 % CO2-reduktioner i Arenastaden

Resvaneundersökning 2022

Under försommaren genomförde vi tillsammans med företagen* i Arenastaden återigen en omfattande resvaneundersökning bland de cirka 22 000 medarbetarna som har sin arbetsplats i Arenastaden.

Över 80 % reser klimatsmart till och från Arenastaden

Resultatet visar att en övervägande majoritet av medarbetarna i Arenastaden reser utsläppseffektivt till stadsdelen genom kollektivtrafik, cykel, promenad, laddbar bil, moped eller elsparkcykel, vilket resulterat i en glädjande minskning av klimatavtrycket med 46 % sedan basmätningen 2019.

De tre främsta förklaringarna till utsläppsminskningen är:

+22 %
elfordon

+8 %
cyklister / fotgängare

+23 %
flexibelt arbetssätt

Undersökningen visar bland annat att förbättrad kollektivtrafik och satsningar på cykelinfrastruktur skulle kunna få ännu fler av dem som arbetspendlar att avstå från bilen. Så det finns en fortsatt hög ambition hos både medarbetare och företag i Arenastaden att öka andelen hållbart resande ytterligare.

Vi är mycket glada över att, tillsammans med företagen och medarbetarna i stadsdelen, ha kommit ännu ett steg närmare vårt långsiktiga mål att halvera utsläppen från arbetspendling till och från Arenastaden till 2030.

Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege

Arenastaden har genom detta fina resultat återigen de lägsta utsläppen från arbetspendling per capita i de hittills tio stadsdelar och företagsområden som genomfört CERO-analyser.

Arenastaden har vuxit fram som ett gott exempel på hur en kraftfull aktörsdriven förändringsprocess mot ett hållbart transportsystem kan se ut, där fastighetsägare i samarbete med företag enas om att gemensamt adressera Parisavtalets klimatmål, kartlägga medarbetarnas resandesituation samt att identifiera en optimerad kombination av åtgärder genom en vetenskapligt utvecklad metodik som grundas i statistisk beteendeanalys.

Arenastaden utgör nu ett benchmark-exempel både i Sverige och internationellt.

Markus Robèrt, docent KTH och grundare av CERO
Nästa steg

Fabege har tillsammans med ICA, Siemens, Carlsberg Sverige, SEB, Apoteket, Telia, Unibail Rodamco Westfield och Vattenfall startat ett nätverk som, i nära relation med kommunen, Keolis och MTR, kommer fortsätta arbetet enligt framtagen handlingsplan för att säkerställa att stadsdelen går i takt med de globala klimatmålen till 2030.

Exempel på planerade åtgärder är:

  • fortsatt utbyggnad av laddplatser för elfordon
  • förbättrade cykelvägar
  • nya och/eller förbättrade kollektivtrafikförbindelser
  • breddat utbud av delningstjänster för bilar, el-mopeder och el-cyklar

Basmätning 2019

Under juni 2019 genomförde vi vår andra (första utfördes 2015) omfattande resvaneundersökning tillsammans med företagen* i Arenastaden, för att kartlägga nuläget och analysera hur de cirka 22 000 medarbetare som har sin arbetsplats i stadsdelen tar sig till och från jobbet. Den basmätningen fick det högst uppmätta värdet av hållbart resande i de då tio analyserade stadsdelarna och låg som grund för den handlingsplan som togs fram för att effektivisera pendlings- och tjänsteresorna till och från området i nära relation med kommunen, SL och MTR.

2019 tilldelades Arenastaden utmärkelsen ”CERO benchmark – klimateffektiv stadsdel” för sitt goda resultat och positiva klimateffekter.

*Deltagande företag i resvaneundersökningen i Arenastaden: Keolis, Telia, Siemens, Apoteket, SEB, Vattenfall, ICA, URW och Carlsberg.

Samarbetet med CERO

Läs mer om samarbetet med CERO i vårt pressmeddelande.

Länk till pressmeddelandet

Vill du veta mer?

Mia Häggström
Hållbarhetschef
+46 8 555 148 54


Kontaktkort
Ändrad 22 juni 2023

Läs mer

Res klimatsmart till jobbet

Flera företag i Arenastaden gör CERO-analyser för att minska koldioxidutsläpp kopplade till medarbetares resor. Läs om varför klimatsmarta resor är rätt.

Läs mer