Populära sökningar

EPRA: Hållbarhetsindikatorer

Vi rapporterar bolagets hållbarhetsnyckeltal utifrån EPRA:s (European Public Real Estate Associaton) senaste rekommendationer; Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, sBPR, third version September 2017. Nyckeltal redovisas för energi, växthusgasutsläpp, vatten, avfall, miljöcertifierade byggnader, samt bolagsstyrning och sociala aspekter.

Svensk översättning av EPRA-definitioner saknas, varför tabellerna använder de engelska definitionerna.

Se sidan Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA för förklaring av hållbarhetsindikatorerna och vårt EPRA-index för hänvisningar till information för respektive EPRA-indikator.

Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA i Årsredovisningen 2021

Fastigheter

Energy

        Absolute measures
(Abs)
Like-for-like
(Lfl.)
 
EPRA Code Measurement
Unit
Indicator   2021 2020 2021 2020 Change, %
Elec-Abs, Elec-LfL MWh Electricity for landlord shared services 25 410 23 608 24 779 24 928 -0,6
(sub)metered exclusively to
tenants
22 489 16 683 22 311 21 956 1,6
Total landlord-obtained
electricity
47 899 42 291 47 090 46 884 0,4
% from renewable sources 100 100 100 100 0
No. of applicable properties     Electricity disclosure coverage 66 61 61 61  
%     Proportion of electricity estimated 0 0 0 0 0
DH&C-Abs,
DH&C-LfL
MWh District heating
& cooling
for landlord shared services 67 022 60 047 63 725 62 918 1,3
(sub)metered exclusively to
tenants
6 639 6 667 6 494 6 667 -2,6
Total landlord-obtained
heating & cooling
73 662 66 714 70 219 69 585 0,9
      % from renewable sources 95 93 - - -
No. of applicable properties     Heating & cooling disclosure
coverage
66 61 61 61  
%     Proportion of heating & cooling
estimated
0 0 0 0 0
Energy-int MWh/m2/year Energy intensity   77,4 74,3 76,7 76,1 0,7

GHG emissions

        Absolute measures
(Abs)
Like-for-like
(Lfl.)
 
EPRA Code Measurement
Unit
Indicator   2021 2020 2021 2020 Change, %
      Total Scope 1 98 22      
      Total Scope 2 1) 1 512 1 416      
      Total Scope 3 26 997 4 108 2)      
No. of applicable properties     GHG disclosure coverage 81 80      
% av Scope 1 & 2     Proportion of GHG estimated 0% 0%      
GHG-Int     (Scope 1 + Scope 2 ) / m2 1,1 1,0      

Water

        Absolute measures
(Abs)
Like-for-like
(Lfl.)
 
EPRA Code Measurement
Unit
Indicator   2021 2020 2021 2020 Change, %
Water-Abs,
Water-Lfl
m3 Water Total water consumption 313 570 357 910 302 377 360 668 -16,2
No. of applicable properties     Water disclosure coverage 66 61 61 61 -
%, Scope 1 & 2     Proportion of water estimated 0 0 0 0 -
Water-Int m3/m2/year Water Intensity 0,263 0,318 0,26 0,31 -16,2

Waste

        Absolute measures
(Abs)
Like-for-like
(Lfl.)
 
EPRA Code Measurement
Unit
Indicator   2021 2020 2021 2020 Change, %
Waste-Abs 3) Tonne   Total hazardous 36 31      
Tonne   Total non-hazardous 2 632 2 964      
Tonne   Recycled 1 274 1 590      
Tonne   Incineration 1 389 1 396      
Tonne   Landfill 6 8      
No. of applicable properties   Waste disclosure coverage 70 59      
% Proportion of water estimated 0 0 0 0  

Certified assets

        Absolute measures (Abs) Like-for-like (Lfl.)  
EPRA Code Measurement
Unit
Indicator   2021 2020 2021 2020 Change, %
Cert-tot % Mandatory (Energy Performance Certificates) % of portfolio certified by
floor area
92 81      
%   % of portfolio certified by
number of properties
88 79      

1) Avser market-based method.
2) Korrigerat en felaktighet från 2020.
3) Avfall från drift av fastigheterna (hyresgäster och Fabege exklusive byggavfall).

Medarbetare 4)

Health and safety

EPRA Code Measurement
Unit
Indicator   2021 2020 % change
H&S-Emp Days per employee Absentee rate Direct employees 2,9 2,4 25

Diversity

EPRA Code Measurement
Unit
Indicator   2021 2020 % change
Diversity-Emp % of female
employees
Diversity Employees Board of Directors members 57% 50% 14
Executive Management 56% 33% 70
Managers 25% 39% -36
All employees 35% 36% -3

Employees

EPRA Code Measurement
Unit
Indicator   2021 2020 % change
Emp-Turnover Total number
and rate
New hires Total number new employees 29 15 93
Proportion new employees 11% 8% 4
Departures-Turnover Total number of departed employees 21 13 62
Proportion of departed employees 15% 7% 114
Total employees number   199 191 4

Corporate governance

EPRA Code Measurement
Unit
Indicator   2021 2020 % change
Gov-Board Total number Composition of the
highest governance body
  9 8 13
Executive   30 29 3
Non executive   169 162 4

4) Siffror exklusive SHH Bostad.

218* antal anställda vid årets utgång, varav

  • 81 kvinnor och 137 män
  • 213 tillsvidareanställda och 5 visstidsanställda
  • 215 heltidsanställda och 3 deltidsanställda
  • Andelen anställda med kollektivavtal var 100 procent för moderbolaget**

* Inklusive SHH Bostad. Övrig personalstatistik är från Fabeges löne- eller personalsystem.
** SHH Bostad kommer under 2022 att teckna kollektivavtal.

Ändrad 8 september 2022

Läs även

EPRA: Index

Se vårt EPRA-index för hänvisningar till information för respektive EPRA-indikator.

Läs mer

Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA

Rapporteringen av Fabeges hållbarhetsarbete följer rikt­linjerna från the GRI Standards. Klicka för att läsa hållbarhetsindikatorerna vi följer enligt EPRA.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2021

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i vår hållbarhetsrapport.

Läs mer