Populära sökningar

Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA

Hållbarhetsindiktatorer enligt EPRA

Hållbarhetsredovisningen presenteras årligen och källor till data, antaganden och omvandlingsfaktorer som används inom ramen för håll­barhetsredovisningen redogörs här.

Svensk översättning av EPRA-definitioner saknas, varför tabellerna använder de engelska definitionerna.

EPRA Overarching Recommendations

Organisational boundary

Fabege avgränsar redovisningen till fastigheter där vi har kontroll (operational control) enligt principerna i Greenhouse Gas Protocol. Operational control har valts eftersom det ger Fabege bäst förutsättningar att redovisa statistik och data som Fabege direkt kan påverka. Fastigheter där kund är ansvarig för avtal avseende leverans av energi, vatten och avfall är därmed exkluderad. I de fall då kund är ansvarig för avtalet äger Fabege i normalfallet inte heller mätdata. Undantaget är avfall, i de fall kunderna har egna avtal med en specifik leverantör, där Fabege får tillgång till aggregerat utfall per fastighet via samma leverantör.

Coverage

För fastigheter Fabege äger och förvaltar arbetar vi aktivt för att få tillgång till relevant mätdata. Fabege har idag tillgång till mätdata för hela förvaltningsportföljen. Undantaget är avfall i fåtalet fastigheter där kunden valt en annan avfallsentreprenörerna än den Fabege förordat. Hur många av fastigheterna som ingår i respektive indikator anges i anslutning till respektive nyckeltal. Notera att andelen möjliga objekt att rapportera under absoluta tal för respektive år innefattar Fabeges förvaltningsbestånd inklusive ett fåtal förädlingsfastigheter. Nyblivna förvaltningsfastigheter som saknar energiförbrukning ett helt kalenderår innefattas ej. Förädlingsfastigheter på väg in mot projekt, projektfastigheter och sålda objekt under gällande år samt mark är också exkluderade.

Totalt ägde Fabege 102 objekt, inklusive fastigheter som enbart består av mark, vid utgången av 2022 varav 62 st förvaltningsfastigheter, 18 st förädlingsfastigheter och 22 st mark- och projektfastigheter.

Estimation of landlord-obtained utility consumption

Ingen data är uppskattad, all mätdata som redovisas är uppmätt och säkerställd.

Third party assurance

Fabeges hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards är översiktligt granskad av Deloitte AB i enlighet med ISAE 3000. Hållbarhetsredovisningen inkluderar hållbarhetsnyckeltal enligt EPRA; sBPR Performance Measures. Se Revisorns rapport över översiktlig granskning på sidan 141 i Års- och hållbarhetsredovisningen 2022.

Boundaries – reporting on landlord and tenant consumption

Fabege rapporterar endast för energi som köps av hyresvärden, dvs Fabege. Fabege redovisar därmed inte hyresgästers egen elförbrukning då vi huvudsakligen inte har tillgång till denna statistik. Fabege kan inte direkt påverka hyresgästens elförbrukning, vilket gör statistiken till viss del mindre relevant.

Normalisation

Fabege beräknar intensitetsnyckeltal genom att dividera med byggnadernas totala uppvärmda yta (Atemp). Detta då det är den lagstadgade metoden i Sverige för att reglera, mäta och jämföra energi­användning och resursförbrukning.

Fabege använder SMHI graddagar för normalisering av energi för uppvärmning.

Segmental analysis (by property type, geography)

Fabege redovisar hållbarhetsdata för kontor i linje med företagets ekonomiska redovisning. Då Fabege endast äger fastigheter i Stockholmsregionen är det inte relevant att redovisa statistiken geografiskt fördelad.

Disclosure on own offices

Fabege redovisar i dagsläget inte sina egna lokalkontor separat utan de ingår i den övergripande statistiken.

Narrative on performance

För att läsa mer om förändringarna från 2021 till 2022 avseende hållbarhetsnyckeltalen och de besparingar som uppnåtts se sidorna 56-57. Inga justeringar har gjorts av de data som redovisas. Beslut om vilka samhällsengagemang som genomförs planeras i respektive stadsdel – Arenastaden, Haga Norra, Solna Business Park, Stockholms innerstad, Hammarby Sjöstad och Flemingsberg.

För Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA se sidorna 130-131 i Års- och hållbarhetsredovisningen 2022.

Location of EPRA Sustainability Performance in companies’ reports

Se Fabeges EPRA-index med hänvisningar till information för respektive EPRA-indikator.

Reporting period

Rapporteringen för respektive år redovisad i EPRA­-tabellen avser kalenderår, dvs. 1 januari till 31 december.

Materiality

Fabeges väsentlighetsanalys redovisas på sidan 122 i Års- och hållbarhetsredovisningen 2022 och på sidan Intressentdialog och väsentlighetsanalys.

Ändrad 22 september 2023

Läs mer

EPRA: Hållbarhetsindikatorer

Klicka för att läsa mer om vårt hållbarhetsresultat enligt EPRAs hållbarhetsindikatorer.

Läs mer

EPRA: Index

Se vårt EPRA-index för hänvisningar till information för respektive EPRA-indikator.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2022

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i vår hållbarhetsrapport.

Läs mer