Risker och möjligheter för Fabege - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Risker & möjligheter

Risker och möjligheter

Fabege verkar på den kommersiella fastighetsmarknaden i Stockholm och påverkas av hur den svenska ekonomin med fokus främst på tjänstesektorn i Stockholm utvecklas. Fabeges riskexponering är begränsad och så långt som möjligt kontrollerad vad avser fastigheter, hyresgäster, avtalsvillkor, finansieringsvillkor och affärspartners. Risker och osäkerhetsfaktorer avseende kassaflödet från den löpande verksamheten är främst hänförliga till förändringar i hyresnivåer, vakansgrad och räntenivåer. Ytterligare osäkerhetsfaktorer utgörs av värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt tillgång till finansiering. Fabege strävar efter att vara ett hållbart och ansvarsfullt företag, vilket innebär hantering av risker förknippade med bland annat klimatpåverkan, miljöbelastning, etiskt beteende och mänskliga rättigheter. I dagens digitaliserade värld utgör också cyberhot och risken för informationsläckage faktorer som vi behöver förhålla oss till och hantera.

Det övergripande ansvaret för Fabeges riskhantering vilar på styrelsen medan det operativa arbetet har delegerats till VD och ledning.

I avsnittet beskrivs Fabeges syn på och hantering av ett antal väsentliga risker som rätt hanterade också innebär möjligheter.

Ändrad 5 mars 2021

Läs även

Etik och antikorruption

Fabeges uppförandekod ställer krav på hur medarbetarna förväntas agera i affärsmässiga relationer.

Läs mer

Finansiellt

Fabege har god tillgång till finansiering via flera olika källor i såväl bank som på kapitalmarknaden.

Läs mer

Kommunikation och cybersäkerhet

Som börsnoterat bolag måste Fabege förhålla sig till aktuellt regelverk för informationsgivning.

Läs mer

Marknad- och affärer

Med moderna fastigheter i bra lägen är risken för strukturella vakanser i Fabeges fastighetsportfölj låg.

Läs mer

Medarbetare

I förhållande till de värden som förvaltas har Fabege en relativt liten medarbetarstyrka där ett flertal kompetenser är unika för den funktionen.

Läs mer

Miljö och klimat

Klimatförändringar bedöms inte utgöra någon betydande fysisk risk för Fabege i dagsläget, givet fastighetsbeståndets lokalisering.

Läs mer

Skatt

Förändringar i skattelagstiftning och omvärldens förtroende för Fabege som en god samhällsmedborgare ställer krav på transparens och efterlevnad av gällande rätt.

Läs mer

Sociala förhållanden och respekt för mänskliga rättigheter

Fabeges värdegrund SPEAK sätter ramarna för ett önskat beteende. Detta understöds av Fabeges uppförandekod samt mer detaljerade policys och riktlinjer.

Läs mer