Populära sökningar

Klimatanpassning

Framtida risker

Parallellt med vårt arbete för en minskad klimatpåverkan behöver vi också hantera de fysiska risker som ett förändrat klimat innebär. Det gör vi genom att kontinuerligt säkerställa att affärsmodellen är robust och att vi är rätt positionerade för att möta samhällsomställningens utmaningar och möjligheter. Här spelar innovationer och digitala lösningar en viktig roll. De hjälper oss att anpassa verksamheten inför ökade klimatlaster, men också att se mänskliga behov som hälsa och välbefinnande i våra fastigheter och stadsdelar.

Klimatresiliensanalyser

Under 2021–2022 har vi genomfört klimatriskanalyser på totalt 60 fastigheter i stadsdelarna Arenastaden, Solna Business Park, Hammarby Sjöstad och City. Analysen identifierade ökad nederbörd och översvämningar som en av de största framtida potentiella riskerna. Vid förvaltning samt pågående och framtida ombyggnationer säkerställs att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera identifierade klimatrisker.

Utredningen är en del i vårt nuvarande arbete med EU-taxonomin och tillhörande rapportering. Där vi i vårt scenariobyggande, vid ett RCP 8.5 scenario, identifierade översvämningar som en av de största framtida potentiella riskerna. De modeller som används i denna rapport tar klimatförändringar i beaktande med en klimatfaktor på 1,25. Eventuella framtida insatser som vi genomför för att minska identifierade konsekvenser resulterar i att bedömd risknivå kan justeras. Vid det kvalitativa scenariobyggandet utvärderades även andra relevanta klimatrisker så som vind, temperaturförändringar och erosion/sättningar. Dessa risker bedömdes i slutändan påverka vår portfölj ringa. Således beslutades att primärt kvantitativt utreda den identifierade huvudsakliga risken: översvämning.

Ändrad 3 maj 2023