Populära sökningar

Cirkularitet, återbruk och resurseffektivitet

Medvetna materialval

Vår målsättning är att 100 procent av våra byggmaterial ska vara miljösäkra i enlighet med Byggvarubedömningen. För att minska miljöpåverkan både på kort och lång sikt vinnlägger vi oss om att redan i ett tidigt skede i våra projekt välja rätt material och använda rätt metoder. Klimatpåverkan från produktion av byggmaterial är hög. Därför arbetar vi för att i allt större utsträckning tillvarata det material som kan återanvändas. Vi deltar även i Centrum för cirkulärt byggande, ofta kallat CCBuild, som är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning.

Demonterbarhet, återbruk, återvinning och forskning

Stora mängder byggprodukter och inredningsmaterial slängs helt i onödan. Därför är det viktigt för oss att skapa förutsättningar för cirkulära materialflöden. Att det finns möjlighet till demonterbarhet, återbruk och återvinning. Vi försöker att välja rätt material och använda rätt monteringsmetoder liksom att ta tillvara material från våra ombyggnationer. Vi återbruksinventerar merparten av våra tomställda fastigheter liksom byggnader som ska utrymmas. I utvecklingsplanerna för Haga Norra ingår flera storskaliga projekt för att arbeta med återbrukat tegel. Tillsammans med byggbolag bedriver vi också forskningsprojekt med målsättning att bli bättre på att återbruka stommar och bjälklag. Vårt mål är att öka återbruket genom att alltid genomföra återbruksinventeringar inför hyresgästanpassning och i samband med projektutveckling.

Avfallshantering – beräkningsmetoder och resultat

För vår del uppkommer avfall dels i samband med byggprojekt och hyresgästanpassningar, dels genom det avfall som hyresgäster och vi genererar i driften. Det senare beräknas med hjälp av uppgifter från våra huvudentreprenörer för avfall och utifrån mängd, typ och vikt. Det är idag 70 av våra fastigheter som genererar statistik. Våra kunder har möjlighet att välja en annan avfallsentreprenör än den vi rekommenderar och därmed hamnar en mindre del utanför vår statistik. Vi strävar efter god resurshållning och uppmuntrar alla kunder att källsortera sitt avfall i minst fem fraktioner. Byggnadsavfall från våra projekt hanteras av respektive entreprenör och under 2020 skärpte vi våra avtal ytterligare gällande inrapportering av avfallsstatistik. För fastigheter som är BREEAM-certifierade gäller dessutom särskilda regler för hur återvinning och avfallshantering ska skötas.

Byggnadsavfall från våra projekt hanteras av respektive entreprenör och under 2020 skärpte vi våra avtal gällande inrapportering av avfallsstatistik. För fastigheter som är BREEAM-certifierade gäller dessutom särskilda regler för hur återvinning och avfallshantering ska skötas.

Vårt vattenförbrukningsmål

En lägre vattenförbrukning innebär förutom en minskad belastning på jordens resurser också att vi förbereder verksamheten för en framtid med en sjunkande grundvattenyta och reducerad tillgång på färskvatten. 2021 påbörjade vi arbetet med ett kvantifierat mål för att effektivisera uppföljningen. Vårt mål är att varje år minska vår vattenförbrukning med två procent. Utfallet 2022 blev 327 l/kvm vilket är 19 procent lägre än 2019.

Ändrad 22 juni 2023

Läs mer

Fabeges väg mot klimatneutral förvaltning 2030

I den publicerade års- och hållbarhetsredovisningen 2022 visas flera viktiga steg mot en klimatneutral förvaltning till 2030.

Läs mer

Hållbarhetshuset

Nu tar vi hållbarhet till en ny nivå genom att bygga hus av hus i Haga Norra - välkommen till Hållbarhetshuset!

Läs mer