Populära sökningar

Klimatfrågor

Klimatfrågorna är utan tvekan vår tids största utmaning och här kan vi som stadsutvecklare bidra på riktigt. Dels genom att skapa mer hållbara platser, dels genom att påverka de människor som bor, verkar och vistas i vår stad att göra klimatsmarta val och ändra sina beteenden i en positiv riktning.

Agenda 2030 och vår roll i det större sammanhanget

FN:s Agenda 2030 är vägledande i arbetet för att den globala utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar. Genom en kraftsamling kring de 17 globala målen ska världens länder till år 2030 bland annat ha förverkligat mänskliga rättigheter för alla, jämställdhet och ett varaktigt skydd för vår planet. Här har näringslivet en viktig roll att spela, inte minst bygg- och fastighetssektorn.

De klimatmål inom FN som vi arbetar systematiskt med

Vi ser att det finns starka synergier mellan målen och därför sätter vi ett större fokus på de områden där de väsentligaste utmaningarna för vår verksamhet finns, nämligen

  • Mål 3 - God hälsa
  • Mål 7 - Hållbar energi för alla
  • Mål 9 - Innovation och infrastruktur
  • Mål 10 - Minskad ojämlikhet
  • Mål 11 - Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12 - Ansvarsfull konsumtion

Under 2021 lade vi ett större fokus på FN:s mål nummer 10, ”Minskad ojämlikhet” genom att på ett mer strukturerat sätt arbeta med och planera för att minska de sociala ojämlikheterna i våra stadsdelar.

Vårt ambitiösa hållbarhetsarbete har lett fram till att aktiviteter kopplade till flera globala mål numera är integrerade i våra verksamhetsprocesser. Det gäller exempelvis vårt arbete för ”God hälsa och välbefinnande”, mål 3. Ett målområde som sedan länge är en självklar och naturlig del av vår vardag. Mål 13, ”Bekämpa klimatförändringarna”, ser vi som en direkt konsekvens av vårt arbete med mål 9, 11 och 12. Därför är de senare målen prioriterade för att effektivt hantera alla dessa utmaningar. Vi vet att vårt arbete har inverkan på samtliga 17 hållbarhetsmål och att det finns synergimöjligheter mellan miljö, sociala värden och ekonomi. Vi är dock ödmjuka inför det stora omställningsarbete som kvarstår exempelvis gentemot mål 13.

De viktigaste klimatfrågorna

  • Systematiskt arbeta med energieffektivisering
  • Miljöcertifiera alla våra fastigheter, nybyggnationer och större ombyggnationer
  • Säkerställa god kollektivtrafik och cykelfaciliteter

70%
minskade transporter 2021

96 %
förnybar el

79 %
gröna hyresavtal

Målsättning: klimatneutralitet

Vårt högt satta klimatmål är godkänt av Science Based Targets initiative (SBTi), men vi har även valt att gå längre och sätta mer ambitiösa klimatmål än vad SBTi kräver. Vårt övergripande mål är en klimatneutral förvaltning 2030. För att vi ska nå detta krävs att vi har kontroll över alla utsläpp som är kopplade till vår verksamhet. Dessutom måste vår negativa klimat- och miljöpåverkan minimeras.

Ett delmål är att varje år investera i solceller om minst 320 MWh i nya och befintliga fastigheter. Solceller ingår numera alltid i planeringen av nya fastigheter. År 2030 ska våra solceller producera 2,5 kWh/kvadratmeter Atemp per år. För nyproduktion är målet det dubbla, 5,0 kWh/kvadratmeter. Våra koldioxidutsläpp (Scope 1 och 2) har sedan 2002 minskat med cirka 96 procent, från cirka 40 000 till cirka 1 656 ton exklusive klimatkompensation från fjärrvärmeleverantören.

Vi har uppnått vårt goda resultat genom systematisk energioptimering. Vi har dessutom effektiviserat våra energilösningar genom utveckling av fastighetsautomation och digitalisering, återvinning av kyla, förbättrad värmeåtervinning och klimatskalsåtgärder. Ett förändrat fastighetsbestånd har också bidragit till framstegen. Vår servicebilsflotta genererar noll utsläpp tack vare att vi bytt ut samtliga servicebilar till elbilar. Dessutom tillåter vår förmånsbilspolicy endast miljöbilar.

Solceller på vårt sätt

Ändrad 13 september 2022

Läs även

Parkhuset

I Solna Business Park projekterar vi nu Parkhuset - innovationsprojektet med halverad klimatpåverkan.

Läs mer

Mål och resultat

Fabeges långsiktiga mål och resultat inom hållbarhet bygger på huvudområdena kring kunder, miljö, leverantörer och medarbetare. Läs mer om våra mål och resultat.

Läs mer